Đăng nhập

Đăng Nhập

 

Hướng dẫn sử dụng

Các bước thực hiện báo cáo trực tuyến:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống.

- Bước 2: Nhập và lưu báo cáo.

- Bước 3: Gửi báo cáo.

- Bước 4: Đăng nhập và xem thông tin phản hồi (yêu cầu bổ sung báo cáo) từ Sở Thông tin và Truyền thông

 

Giới thiệu

   
 Hệ thống Báo cáo số liệu trực tuyến hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có thể lập và gửi các báo cáo theo qui định cho Sở Thông tin và Truyền thông một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất.
Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp Sở Thông tin và truyền thông quản lý chặt chẽ các số liệu, chỉ tiêu phát triển, doanh thu, hạ tầng, nhân lực... của các doanh nghiệp, từ đó xây dựng các qui hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển lĩnh vực Thông tin và truyền thông phù hợp.
Hệ thống được xây dựng theo các qui định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của Nhà nước về thông tin và truyền thông; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về biểu mẫu, thời gian báo cáo:
 
     - Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 12/11/2008 về việc: “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet”;
      - Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 23/7/2009 về việc: “Ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông”;
     - Công văn số 705/STTTT-BCVT ngày 22/09/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) “V/v Ban hành chế độ báo thống kê cơ sở”.
     - Các biểu mẫu đính kèm: 
 

1. Hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn:  BM 04/CS.doc

2. Hoạt động viễn thông trên địa bàn: BM 05/CS.doc

3. Hoạt động dịch vụ Internet: BM 06/CS.doc - kèm theo: BM 07-TTTT

4. Tập tin báo cáo danh sách đại lý Internet mẫu:  BaoCaoDaiLyLInternet-Template

5. Tập tin báo cáo danh sách điểm giao dịch mẫu:  BaoCaoDiemGiaoDich-Template

   

Hỗ trợ kỹ thuật:

-  Lê Đăng Quang - (072)3 567 246

-  Email: ldquang@ictlongan.vn

-  Skype: ldquang